PCNU Kabupaten Bandung

By NU LAPAK 24 Mar 2021, 10:56:55 WIB

MUSTASYAR:
KH. A. HASAN AMIRUDIN
KH. HASYIM SIROJUDIN
KH. A. BUSYIRI
KH. SOFYAN YAHYA, MA.
KH. AHMAD FAUZI
 
SYURIAH
Rois                                          : KH. A. SAIFUDDIN KAMIL
Wakil Rois                               : H. AHMAD FAISAL IMRON
Wakil Rois                               : KH. IDEN SYAMSULLAH, BA.
Wakil Rois                               : KH. ARIF HIDAYATULOH JAELANI
 
Katib                                        : KH. ASEP JAMALUDDIN, M.Ag.
Wakil Katib                             : H. IPEP HAEDAR
Wakil Katib                             : H. NANANG NAISABUR, MA.
Wakil Katib                             : KH. ABDUL AZIZ, Lc., MA.
Wakil Katib                             : Ust. MUKHSIN, M.Ag.
 
A’wan                                     :

KH. ALI GOZALI KH. JALALUDDIN
KH. KHOERUL HUDA KH. LILI ALAMSYAH
KH. ASEP SAEPUDIN KH. MEMED RIDWAN
KH. TOHA SYIHABUDIN KH. E. UMAR BASRI
H. ENDANG HUDAYA KH. YAZID BUSTOMI
KH. NAJIB KH. AGUS MASTUR
KH. IING SOLIHIN KH. USUP
Ust. H. AHMAD JAZULI KH. FIQRI
Drs. E. SUHINDA Ust. IDHAM KHOLID, S.Ag.

 
TANFIDZIYAH
Ketua                                      : KH. AM. MANSUR
Wakil Ketua                            : KH. MOCH. SODIQIN, BA.
Wakil Ketua                            : H. IMRON ROSYADI, S.Ag.
Wakil Ketua                            : KH. CECEP ABDULLAH SYAHID, M.Pd.I.
Wakil Ketua                            : H. ENDANG RAHMAT
 
Sekretaris                             : H. USEP DEDI ROSTANDI, MA.
Wakil Sekretaris                    : Ust. KUSTANA, M.Si.
Wakil Sekretaris                    : K. ASEP SETIAWAN, S.Pd.I.
Wakil Sekretaris                    : Drs. H. HERI AHMAD JAUHARI
 
Bendahara                            : Ust. DADANG MUNAWAR, SE.
Wakil Bendahara                   : H. DEDE LILI, S.IP.
Wakil Bendahara                   : H.R. DADANG NAWAWI
Wakil Bendahara                   : H. CECEP IRFAN HILMI FAUZI, S.Pd.I.