PBNU

By NU LAPAK 24 Mar 2021, 10:39:00 WIB

MUSTASYAR 

 1. K.H. Maemun Zubair 
 2. Dr. K.H. Ahmad Mustofa Bisri 
 3. K.H. Nawawi Abdul Jalil 
 4. K.H. Abdul Muchit Muzadi  
 5. Prof. Dr. K.H. M. Tholhah Hasan 
 6. K.H. Dimyati Rois 
 7. K.H. Makhtum Hannan 
 8. K.H. Muhtadi Dimyathi 
 9. AGH Sanusi Baco 
 10. TGH Turmudzi Badruddin (NTB) 
 11. K.H. Zaenuddin Djazuli 
 12. K.H. Abdurrahman Musthafa (NTT) 
 13. K.H. M. Anwar Manshur  
 14. K.H. Habib Luthfi bin Yahya 
 15. K.H. Sya’roni Ahmadi 
 16. K.H. Ahmad Syatibi 
 17. K.H. Syukri Unus 
 18. Dr. H. M. Jusuf Kalla 
 19. Prof. Dr. Chotibul Umam 
 20. Prof. Dr. Tengku H. Muslim Ibrahim 
 21. K.H. Hasbullah Badawi 
 22. K.H. Hasyim Wahid 
 23. K.H. Thohir Syarqawi Pinrang 
 24. K.H. Hamdan Kholid 
 25. K.H. Saifuddin Amsir 
 26. K.H. Zubair Muntashor 
 27. K.H. Ahmad Basyir 
 28. K.H. Ahmad Shodiq 
 29. K.H. Mahfud Ridwan Prof. Dr. 
 30. K.H. Nasaruddin Umar, MA 
 31. Prof. Dr. H. Machasin, MA 
 32. K.H. Adib Rofiuddin Izza Habib Zein bin Smith 
 33. Dr. Ir. H. Awang Faroeq Ishaq 

 

PENGURUS HARIAN SYURIYAH 

 1. Rais Aam  : Dr. K.H. Ma’ruf Amin 
 2. Wakil Rais Aam : K.H. Miftahul Akhyar 
 3. Rais : K.H. Mas Subadar 
 4. Rais : K.H. Nurul Huda Djazuli 
 5. Rais : K.H. Masdar Farid Mas’udi, M.A.  
 6. Rais : K.H. Ahmad Ishomuddin, M.Ag. 
 7. Rais : K.H. AR Ibnu Ubaidillah Syatori 
 8. Rais : K.H. Dimyati Romli 
 9. Rais : K.H. Abdullah Kafabihi Mahrus 
 10. Rais : K.H. Khalilurrahman 
 11. Rais : K.H. Syarifudin Abdul Ghani 
 12. Rais : K.H. Ali Akbar Marbun 
 13. Rais : K.H. Subhan Makmun 
 14. Rais : K.H. M. Mustofa Aqil Siroj 
 15. Rais : K.H. Cholil As’ad Samsul Arifin 
 16. Rais : K.H. Idris Hamid 
 17. Rais : K.H. Akhmad Said Asrori Rais : K.H. Abdul Hakim 
 18. Rais : Dr. K.H. Zakki Mubarok 
 19. Rais : Prof. Dr. Maskuri Abdillah 
 20. Rais : K.H. Najib Abdul Qadir 

 

 1. Katib Aam : K.H. Yahya Cholil Staquf  
 2. Katib  : K.H. Mujib Qulyubi 
 3. Katib  : Drs. K.H. Shalahuddin al-Ayyubi, M.Si  
 4. Katib  : Dr. K.H. Abdul Ghafur Maemun 
 5. Katib  : K.H. Zulfa Mustahafa 
 6. Katib  : Dr. H. Asrorun Niam Shaleh 
 7. Katib  : K.H. Acep Adang Ruchiyat 
 8. Katib  : K.H. Lukman Hakim Haris 
 9. Katib  : K.H. Taufiqurrahman Yasin 
 10. Katib  : K.H. Abdussalam Shohib 
 11. Katib  : K.H. Zamzami Amin 
 12. Katib  : Dr. H. Sa’dullah Affandy 

A’WAN 

 1. K.H. Abun Bunyamin Ruchiat 
 2. Drs. K.H. Cholid Mawardi 
 3. K.H. TK Bagindo M Letter 
 4. Prof. Dr. H. M. Ridlwan Lubis  
 5. K.H. Mukhtar Royani 
 6. K.H. Abdullah Syarwani, S.H. 
 7. K.H. Eep Nuruddin, M.Pdi. 
 8. Drs. K.H. Nuruddin Abdurrahman, S.H. 
 9. K.H. Ulinnuha Arwani 
 10. K.H. Abdul Aziz Khayr Afandi 
 11. H. Fauzi Nur  
 12. Dr. K.H. Hilmi Muhammadiyah, M.Si 
 13. K.H. Maulana Kamal Yusuf 
 14. K.H. Ahmad Bagja 
 15. KH. Muadz Thohir 
 16. K.H. Maimun Ali  
 17. H. Imam Mudzakir 
 18. H. Ahmad Ridlwan 
 19. Drs. H. Taher Hasan 
 20. Dra. Hj. Sinta Nuriyah, M.Hum 
 21. Dra. Hj. Mahfudhoh Ali Ubaid 
 22. Ny. Hj. Nafisah Sahal Mahfudh 
 23. Prof. Dr. Hj. Chuzaimah T. Yanggo 
 24. Dr. Hj. Faizah Ali Sibromalisi, M.A. 
 25. Prof. Dr. Hj. Ibtisyaroh, S.H., M.M. 
 26. Dr. Hj. Sri Mulyati 

PENGURUS HARIAN TANFIDZIYAH 

Ketua Umum : Prof. Dr. K.H. Said Aqil Siroj, M.A. 

Wakil Ketua Umum : Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. 

Ketua : 

 1. Drs. H. Saifullah Yusuf  
 2. Dr. H. Marsudi Syuhud 
 3. Prof. Dr. M. Nuh, DEA 
 4. Prof. Dr. Ir. Mochammad Maksum Machfoedz, M.Sc. 
 5. Drs. K.H. Abbas Muin, Lc 
 6. Drs. H. M. Imam Aziz 
 7. Drs. H. Farid Wajdi, M.Pd 
 8. Dr. H. Muh. Salim Al-Jufri, M.Sos.I 
 9. K.H. Hasib Wahab  
 10. Dr. H. Hanief Saha Ghafur 
 11. K.H. Abdul Manan Ghani 
 12. K.H. Aizzuddin Abdurrahman, S.H. 
 13. H. Nusron Wahid, S.E., M.SE 
 14. Dr. H. Eman Suryaman Robikin Emhas, SH, M.H 
 15. Ir. H. M. Iqbal Sullam  
 16. H. M. Sulton Fatoni, M.Si. 

 

Sekretaris Jenderal  : Dr (HC). Ir. H. A. Helmy Faishal Zaini 

Wakil Sekretaris Jenderal : 

 1. H. Andi Najmi Fuaidi 
 2. dr. H. Syahrizal Syarif, MPH., Ph.D 
 3. Drs. H. Masduki Baidlowi  
 4. Drs. H. Abdul Mun’im DZ Ishfah Abidal Aziz, SHI 
 5. H. Imam Pituduh, SH., MH. 
 6. Ir. Suwadi D. Pranoto 
 7. H. Ulil A. Hadrawi, M.Hum 
 8. H. Muhammad Said Aqil Sultonul Huda, M.Si. 
 9. Dr. Aqil Irham Heri Haryanto 

Bendahara Umum : Dr.–Ing H. Bina Suhendra 

Bendahara :  

 1. H. Abidin 
 2. H. Bayu Priawan Joko Sutono, S.E., M.BM 
 3. H. Raja Sapta Ervian, SH., M.Hum.  
 4. H. Nurhin 
 5. H. Hafidz Taftazani 
 6. Umarsyah HS 
 7. N.M. Dipo Nusantara Pua Upa